Privacyverklaring

 

Dewaerheit Solutions BV, met vennootschapszetel gevestigd te Scherpenhoek 50, 2850 BOOM, België, met ondernemingsnummer BE 0874.743.327, (hierna “Dewaerheit” “wij” of “ons”) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens via de Website: https://dewaerheit.be.

Onze privacyverklaring beschrijft de manier waarop de persoonsgegevens die wij over u verzamelen door onze diensten zullen worden verwerkt.

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (“AVG”), betekent de term “persoonsgegevens” alle informatie over een geïdentificeerde of rechtstreeks of onrechtstreeks identificeerbare persoon (zoals een naam en voornaam, een geboortedatum, enz.) (de “Persoonsgegevens”), en is Baobab de verwerkingsverantwoordelijke.

 

1. GEGEVENS DIE WIJ BIJ U VERZAMELEN

1.1. Gegevens die u aan ons doorgeeft.

Het is mogelijk dat u ons gegevens over uzelf doorgeeft wanneer u formulieren invult op onze website https://www.Dewaerheit.be of wanneer u met ons communiceert via telefoon, e-mail of op andere wijze. Dit betreft ook de gegevens die u aan ons doorgeeft wanneer u een account aanmaakt om onze Website te kunnen gebruiken, om u in te schrijven op onze nieuwsbrief of om via de Website bestellingen te plaatsen. Deze gegevens kunnen onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inlichtingen in verband met krediet- of bankkaarten (indien u via de Website wenst te bestellen) betreffen. Wanneer u een account aanmaakt om onze Website te gebruiken, kunt u uw Persoonsgegevens raadplegen onder de rubriek “Mijn account”. U kunt uw gegevens rechtstreeks aanpassen in deze rubriek.

1.2. Gegevens die wij over u verzamelen.

Tijdens elk bezoek aan onze Website kunnen de volgende gegevens automatisch door ons worden verzameld:

technische gegevens, waaronder het IP (Internet Protocol) adres waarmee uw computer verbonden is met het internet, uw verbindingsgegevens, de browser en browserversie, uw tijdzone, de extensietypes en -versies van uw browser, het bestuurssysteem en het platform; gegevens betreffende uw bezoek, waaronder alle URLs (Uniform Resource Locators) die u vóór, tijdens en na uw bezoek aan onze Website (inclusief datum en tijd) hebt bezocht; producten die u hebt bekeken of opgezocht; de reactietijd van pagina’s, downloadfouten, de tijd die u spendeert op bepaalde pagina’s, de interactie met deze pagina’s (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen) alsook de manier waarop u de pagina verlaat, en alle telefoonnummers waarmee u onze klantendienst contacteert.

 

2. COOKIES

Onze Website maakt gebruik van cookies om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers van onze diensten. Dit stelt ons in staat om u een aangenamere surfervaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt. Om meer te weten te komen over de cookies die wij gebruiken en het doel ervan, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen.

 

3. RECHTSGROND VAN DE VERWERKING

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, en in het bijzonder om uw account op onze Website aan te maken en te onderhouden en uw bestelling te leveren.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (direct marketing) of indien u hiervoor toestemming hebt gegeven om u nieuwsbrieven toe te sturen. In elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt, wordt u de mogelijkheid geboden u uit te schrijven. Indien u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u tevens uw uitschrijving van de nieuwsbrieven en uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@dewaerheit.be.

 

4. WAARVOOR UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het beheer van onze Website: de gegevens die u aan ons doorgeeft stellen ons in staat om uw bestelling op te volgen, ervoor te zorgen dat uw bestelling tijdig geleverd wordt en om uw account up-to-date te houden.

Klantendienst: wij vragen uw contactgegevens, in het bijzonder uw e-mailadres en uw telefoonnummer, om te kunnen antwoorden op vragen die u mogelijk heeft over het gebruik van onze Website en om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling.

Direct marketing: wij willen u op de hoogte houden van onze laatste collecties en u uitnodigen voor onze evenementen.

De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is: wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor het afsluiten van contracten en de uitvoering van contracten die u met ons hebt afgesloten, en om u de diensten en producten te kunnen leveren en aan uw vereisten en wensen te kunnen aanpassen.

 

5. DE CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij werken nauw samen met derde partijen, waaronder, bijvoorbeeld, cloud providers, IT providers, payment service providers, etc.

De Persoonsgegevens die wij kunnen doorgeven aan deze categorieën van ontvangers omvatten de inlichtingen met betrekking tot krediet- of bankkaarten, uw contactgegevens, andere namen en andere contactgegevens die u ons bezorgt wanneer u een bestelling plaatst en wenst dat deze wordt geleverd op een ander adres, alsook uw aankoopgeschiedenis.

 

6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen elke vorm van vernietiging, verlies, wijziging, aantasting, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Meer informatie over ons veiligheidsbeleid kan verkregen worden via info@dewaerheit.be.

 

7. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan en opgeslagen in landen die niet tot uw rechtsgebied behoren. Aangezien het juridische beschermingsniveau van Persoonsgegevens verschilt van land tot land, is het mogelijk dat u in bepaalde landen minder bescherming geniet dan in het land van uw verblijfplaats. In dat geval nemen wij steeds redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens beveiligd zijn en worden behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en volgens deze verklaring.

 

8. DE RECHTEN VAN BETROKKEN PERSONEN

De AVG geeft u recht op toegang tot de Persoonsgegevens die wij over u bezitten, alsook recht op rechtzetting indien deze onjuist blijken. U hebt het recht, mits een gerechtvaardigde grond, om ons te verbieden uw Persoonsgegevens te verwerken. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, gelieve u te begeven naar de rubriek “Mijn account” of ons te contacteren per e-mail via info@dewaerheit.be of op het volgende adres: Dewaerheit Solutions BV, Scherpenhoek 50, 2850 BOOM, België.

Recht op wissen van gegevens: elke vraag tot schrapping van uw Persoonsgegevens, inclusief gegevens die online werden gepubliceerd, moet worden gericht aan info@dewaerheit.be.

Recht op overdraagbaarheid: indien u toegang wenst tot de Persoonsgegevens die aan u ons hebt gecommuniceerd, of indien u wenst dat deze Gegevens aan een derde worden overgedragen, gelieve uw verzoek te richten aan info@dewaerheit.be.

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking die was gebaseerd op de toestemming gegeven vóór de intrekking.

U hebt het recht om klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (www.dataprotectionauthority.be).

 

9. BEWARINGSTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

Beleid voor gegevensbewaring: wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of overeenkomstig de wettelijk vereiste termijn, i.e. voor een periode van ongeveer 7 jaar. URL’s worden 30 dagen bewaard en vervolgens automatisch verwijderd.

 

10. WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd voor het laatst geactualiseerd op 01/08/2020. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien en de nodige aanpassingen te maken. Wij nodigen u dan ook uit om deze verklaring op geregelde tijdstippen te raadplegen. Elke substantiële aanpassing zal u ter kennis worden gebracht.

 

11. CONTACT

Alle vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring moeten worden gericht aan info@dewaerheit.be.

Call Now ButtonBEL ONS: +32 3 844 79 97